Szósta klepka

Małgorzata Musierowicz

You are here: Home - Books - Szósta klepka


Szósta klepka

Szósta klepka By Małgorzata Musierowicz Sz sta klepka G wn bohaterk powie ci jest Celestyna ak nastolatka kt ra wci musi pokonywa przeciwno ci losu Na szcz cie wrodzone poczucie humoru pozwala jej skutecznie stawia czo o kolejnym wydarzeniom kt rych n

 • Title: Szósta klepka
 • Author: Małgorzata Musierowicz
 • ISBN: 8387463981
 • Page: 145
 • Format: Paperback
 • Szósta klepka By Małgorzata Musierowicz G wn bohaterk powie ci jest Celestyna ak, nastolatka, kt ra wci musi pokonywa przeciwno ci losu Na szcz cie wrodzone poczucie humoru pozwala jej skutecznie stawia czo o kolejnym wydarzeniom, kt rych nie brakuje zar wno w domu, jak i w szkole akowie prowadz dom otwarty, w kt rym zawsze dzieje si co ciekawego, g wnie za spraw znajomych prowadz cej bujne yciG wn bohaterk powie ci jest Celestyna ak, nastolatka, kt ra wci musi pokonywa przeciwno ci losu Na szcz cie wrodzone poczucie humoru pozwala jej skutecznie stawia czo o kolejnym wydarzeniom, kt rych nie brakuje zar wno w domu, jak i w szkole akowie prowadz dom otwarty, w kt rym zawsze dzieje si co ciekawego, g wnie za spraw znajomych prowadz cej bujne ycie towarzyskie studentki Julii Z kolei w szkole nauczyciel j zyka polskiego nakazuje Cesi zaopiekowa si kole ank z klasy, bujaj c w ob okach Danusi , i pom c jej poprawi fatalne oceny.
  Szósta klepka By Małgorzata Musierowicz

  • [✓ Szósta klepka || ✓ PDF Download by ↠ Małgorzata Musierowicz]
   145 Małgorzata Musierowicz
  • thumbnail Title: [✓ Szósta klepka || ✓ PDF Download by ↠ Małgorzata Musierowicz]
   Posted by:Małgorzata Musierowicz
   Published :2020-02-13T20:44:10+00:00

  One thought on “Szósta klepka

  1. MJ on said:

   Jedna z moich absolutnie ukochanych ksi ek Pami tam, e gdy czyta am j po raz pierwszy, wiele lat temu, wy am ze miechu Po wielokrotnym przeczytaniu tej historii, nadal potrafi g o no si za mia , wci w tych samych momentach zreszt Ale teraz doceniam g wnie optymizm i rodzinne ciep o przepe niaj ce kartki tej ksi ki, szczeg lnie widoczne w rewelacyjnych scenach wsp lnych posi k w Sz sta klepka to m j osobisty pocieszacz i ocieplacz Jest to r wnie moja ulubiona cz Je ycjady i troch szkoda, e w dals [...]

  2. Anna on said:

   Po kilku rozczarowaniach najnowszymi tomami Je ycjady postanowi am wr ci do pierwszych ksi ek, kt ra tak ch tnie czyta am trzydzie ci lat temu.Sz sta klepka jest moj r wie nic Akcja rozpoczyna si dzie przed moimi urodzinami w domu Celestyny ak Cesia yje w niewielkim mieszkaniu wraz z siostr Juli studentk sztuki, mam artystk , ojcem cis owcem, ciotk rozw dk , jej pomys owym synem oraz dziadkiem W tym chaotycznym, wiecznie przykurzonym i zagraconym mieszkaniu panuje rodzinna atmosfera, prowadzone [...]

  3. Staszek on said:

   Dobrze, e ty mi si akurat trafi e na ojca Dobrze, e ty mi si akurat trafi a na c rk Uda a mi si nad podziw E, tam Uda a mi si , powtarzam Jak chandra Ciut jakby przechodzi.Firstly, Pozna Rany boskie, so many memories, I can t remember the reason, why I gave up on this city so easily The book my first, but I intend to start the next one tomorrow, on Sunday the latest brings recollections of good times Secondly and importantly, the values cherished in it by the author inspire thoughts about wonde [...]

  4. farmwifetwo on said:

   There, a shelf for these crappy recommendations.This one isn t even in English.

  5. Julia on said:

   Jedna z moich ulubionych ksi ek, do kt rej zawsze wracam, ilekro nachodzi mnie jaka nieokre lona nostalgia By mo e ocena ma o obiektywna, ale wed ug mnie najlepsza ksi ka z serii Musierowicz i pierwsza, kt r przeczyta am , opowiadaj ca o losach Cesi pi kne imi , swoj drog , kt ra wydaje si by tak niepewna i zakompleksiona, pomimo tego, e jest nadzwyczaj inteligentn dziewczyn , uwielbian i wspieran przez swoj rodzin Do dzisiaj zaskakuje mnie to, e ksi ka zosta a napisana w latach 70, a jednak naw [...]

  6. Aga on said:

   Fascinating how, after years, you can find a new meaning in a book you ve read lots of times before For example I know this wasn t the author s intention, judging by the lack of LGBTQIA representation in her books but it s so easy to read Cesia as bi She is in love with Hajduk, sure, but her fascination with Danka goes beyond friendship There are few quotes in the book that make it clear she s attracted to her as well In a different way than to Hajduk, but still.I think I m going to re read the [...]

  7. KaRo on said:

   Stworzonej przez pani Ma gorzat Musierowicz Je ycjady raczej nikomu nie trzeba przedstawia Bawi a i nadal bawi kolejne pokolenia, nawet te kt re otacza zupe nie inna rzeczywisto ni wszechobecny PRL w tej serii Do cyklu o losach mieszka c w osiedla Je yce pr bowa am si przekona kilka lat, oczywi cie z marnym skutkiem, ale w te wakacje postanowi am zrobi jeszcze jedno podej cie Tym razem zako czy o si sukcesem.W Sz stej klepce poznajemy Celestyn ak, kt ra jest zakompleksion nastolatk , nie potrafi [...]

  8. Rebecca on said:

   Re readRead it as a young teenager the first time translated to Swedish I borrowed it from the local library, I don t know how many times And after some 10 years it ended up in a basket with books the library wanted to get rid of because they were too old and worn to be of any use for them, so I bought the volume I had borrowed so many times for a reeeeeeally small sum of money It s that volume of the book I m reading now and I am kind of glad that I got the opportunity to buy it I have never se [...]

  9. Anna on said:

   First volume of Je ycjada series similiar to Anne of Green Gables, but the main character Celestyna ak isn t an orphan Their parents keep their home open, what causes many people flew through especially to meet Julia, Celestyna s older sister, who studies at the university There are also Celestyna s friends Danusia doesn t want to learn, is lazy, constantly late to school , Jurek Hajduk fascinated by physics and Celestyna, very intelligent and talented and Pawe Nowacki Danusia s boyfriend, Clest [...]

  10. Marta on said:

   Mia am zamiar da 2 5, bo czyta si dobrze i szybko, ale wszystkie postacie s niesamowicie irytuj ce, pocz wszy od rozwydrzonego smarka, kt remu wszystko uchodzi p azem, przez nie yciowych rodzic w, kt rzy zdaj si przebywa w innym wymiarze, sko czywszy na nad tej kretynce, kt rej si uczy nie chce, bo ma taki kaprys O g wnej bohaterce nie zapominaj c, bo ta rozlaz a panna to ciep e kluchy i w roboczy, kt rego wszyscy ochoczo wykorzystuj i jeszcze maj z tego radoch 1 za akcj w 95% ksi ki rych o w cz [...]

  11. Cierpka_Wiśnia on said:

   Jak mi o zrobi sobie odskoczni od tych wszystkich doros ych ksi ek A przecie w ka dym z nas tkwi dziecko Czytaj c Sz st klepk mo na wr ci do tych chwil, kiedy krad o si mamie z torebki czerwon szmink , a najwi ksz tragedi by fakt, e nie spojrza si Utwierdzam si w przekonaniu, e podj cie decyzji o skompletowaniu i przeczytaniu ca ej Je ycjady by o strza em w dziesi tk.

  12. Amelia on said:

   Ta ksiaszka jest jedna z moich ulubionych ksiazek Kocham ja Ma swietna historie, ktora jest smieszna i wzroszajaca W pewnych momentach tej ksiaszki kszyczalam, plakalam, i sie smialam na glos Niesamowita.

  13. AgnieszkaO on said:

   Wiesz, ile cz owiek ma zmys w Eee no, pi w zasadzie powiedzia a Cesia, przysz y lekarz Sze ma zmys w Ten sz sty jest, kto wie, czy nie najbardziej potrzebny To zmys humoru Im cz ciej si nim pos ugujesz, tym ycie wydaje si atwiejsze.

  14. Majka Skowrońska on said:

   Jak zwykle Musierowicz dobra na ka dy czas Pierwszy raz czyta am t ksi k b d c w czwartej klasie podstaw wki i przyznam, e ju nic z niej nie pami ta am Powt rka by a cudowna Nie mog am si oderwa.

  15. Bianca X on said:

   Nejlep kniha, kterou jsem letos p e etla Sm la jsem se a p itom plakala.

  16. anna (readingpeaches) on said:

   it s still as funny warm adorable as i remembered from reading it as a kid

  17. Magdalena Golden-Baran on said:

   Tak samo rewelacyjna dzi jak gdy czyta am j po raz pierwszy dobre dwadzie cia lat temu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *