Kwiat kalafiora

Małgorzata Musierowicz

You are here: Home - Books - Kwiat kalafiora


Kwiat kalafiora

Kwiat kalafiora By Małgorzata Musierowicz Kwiat kalafiora W Kwiecie kalafiora czytelnicy Je ycjady po raz pierwszy spotykaj rodzin Borejk w kt rej perypetie staj si odt d jednym z najwa niejszych element w cyklu G wn bohaterk jest Gabrysia Borejko najstars

 • Title: Kwiat kalafiora
 • Author: Małgorzata Musierowicz
 • ISBN: 9788360773208
 • Page: 145
 • Format: Paperback
 • Kwiat kalafiora By Małgorzata Musierowicz W Kwiecie kalafiora czytelnicy Je ycjady po raz pierwszy spotykaj rodzin Borejk w, kt rej perypetie staj si odt d jednym z najwa niejszych element w cyklu G wn bohaterk jest Gabrysia Borejko, najstarsza z czterech si str, prze ywaj ca rozterki sercowe i problemy w szkole, koszykarka Do jej zmartwie dochodzi tak e konieczno opieki nad domem i m odszym rodze stweW Kwiecie kalafiora czytelnicy Je ycjady po raz pierwszy spotykaj rodzin Borejk w, kt rej perypetie staj si odt d jednym z najwa niejszych element w cyklu G wn bohaterk jest Gabrysia Borejko, najstarsza z czterech si str, prze ywaj ca rozterki sercowe i problemy w szkole, koszykarka Do jej zmartwie dochodzi tak e konieczno opieki nad domem i m odszym rodze stwem, gdy pani Borejko trafia na d u ej do szpitala K opoty si mno m odsze siostry s niezwykle absorbuj ce, zw aszcza jedna z nich niepokoj co dziwnie si zachowuje, a do tego w ycie Borejk w zaczyna si wtr ca w cibska i nie yczliwa s siadka Gabrysia, staraj c si zapanowa nad wszystkim, stopniowo odkrywa, jak bardzo by a wyr czana w domowych obowi zkach przez zapracowan matk Jednocze nie wok pogodnej, energicznej, ch tnej do pomocy innym i lubi cej si mia Gabrysi gromadzi si grupka przyjaci , znaj cych si z ko a teatralnego przygotowuj cego przedstawienie Hamleta w poprzedniej cz ci K amczucha Aniela, Robrojek, Danusia i inni Wsp lnie zak adaj grup ESD Eksperymentalny Sygna Dobra, towarzystwo dyskusyjne, maj ce bada wp yw u miechu sygna u dobra na innych ludzi.
  Kwiat kalafiora By Małgorzata Musierowicz

  • DOWNLOAD KINDLE ☆ Kwiat kalafiora - by Małgorzata Musierowicz
   145 Małgorzata Musierowicz
  • thumbnail Title: DOWNLOAD KINDLE ☆ Kwiat kalafiora - by Małgorzata Musierowicz
   Posted by:Małgorzata Musierowicz
   Published :2020-02-21T05:55:46+00:00

  One thought on “Kwiat kalafiora

  1. Anna on said:

   Lektura Kwiatu kalafiora przenios a mnie w czasy, gdy zachwyca am si Je ycjad i nareszcie doczeka am si takiej Musierowicz, jak wtedy uwielbia am Nie jestem w stanie ca kiem bezkrytycznie czyta jej ksi ek ale Kwiat kalafiora to jak dotychczas najlepszy tom My l , e to jednak rodzina Borejk w stanowi ducha tego cyklu wietnie by o wr ci do dzieci stwa i lat m odzie czych czterech si str i przypomnie sobie ich charakterki.Ot Gaba, Ida, Natalia i Pulpa wcale nie s takie idealne leni si , k c , docin [...]

  2. Anna on said:

   Third volume of Je ycjada readers meet Borejko family for the first time The main character is Gabrysia Borejko, the oldest of four sisters As every teenager she has problems with boys and siblings Gabrysia trains basketball and when her mother has to stay in hospital for awhile also takes home responsibilities She has to deal with nosy neighbour and very absorbing yonuger sisters There are also characters known from previous two books Sz sta klepka and K amczucha like Aniela, Danusia and Robroj [...]

  3. Cierpka_Wiśnia on said:

   Absolutna pi tka z plusem Jak dot d zdecydowanie najlepsza pozycja z Je ycjady Opowie przepe niona ciep em, jednocze nie pokazuj ca bardzo fajne relacje nieudolnej rodziny i niesfornych dzieciak w Kupuj ich wszystkich Z zamkni tymi oczami

  4. anna (readingpeaches) on said:

   anyway gabriela is a butch lesbian has a crush on aniela

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *