Korkma Ben Varım

Murat Menteş

You are here: Home - Books - Korkma Ben Varım


Korkma Ben Varım

Korkma Ben Varım By Murat Menteş Korkma Ben Var m ld rd m insanlarla iyi arkada olaca m z d nm md r hep Dubl r n Dilemmas n n yazar ndan komik h zl oke edici bir roman daha G n l leri Bakanl nda bas n m aviri d v ustas Fu Ba kalar n n intikam n al

 • Title: Korkma Ben Varım
 • Author: Murat Menteş
 • ISBN: 9789750507144
 • Page: 476
 • Format: Paperback
 • Korkma Ben Varım By Murat Menteş ld rd m insanlarla iyi arkada olaca m z d nm md r hep Dubl r n Dilemmas n n yazar ndan komik, h zl , oke edici bir roman daha.G n l leri Bakanl nda bas n m aviri d v ustas Fu.Ba kalar n n intikam n alarak hayat n kazanan G c rbey.Tarih retmeni dilber ebnem ibumi.Padi ah yorganlar sat c s Enver Pa a.Dul gangster Hayati Tehlike.Mr Spock, Abd lc ld rd m insanlarla iyi arkada olaca m z d nm md r hep Dubl r n Dilemmas n n yazar ndan komik, h zl , oke edici bir roman daha.G n l leri Bakanl nda bas n m aviri d v ustas Fu.Ba kalar n n intikam n alarak hayat n kazanan G c rbey.Tarih retmeni dilber ebnem ibumi.Padi ah yorganlar sat c s Enver Pa a.Dul gangster Hayati Tehlike.Mr Spock, Abd lcabbar, Ruhiye Han m, papa an Huduni, cin Jajha, Atom Bombac yan, U an K z, Abidin Dandini, Leyla Kalahari ve di erleri
  Korkma Ben Varım By Murat Menteş

  • [✓ Korkma Ben Varım || ☆ PDF Read by ✓ Murat Menteş]
   476 Murat Menteş
  • thumbnail Title: [✓ Korkma Ben Varım || ☆ PDF Read by ✓ Murat Menteş]
   Posted by:Murat Menteş
   Published :2019-09-24T01:18:59+00:00

  One thought on “Korkma Ben Varım

  1. Gulen on said:

   Yazar n kitaplar n s ras ile okumak istedim, bu sebeple Ruhi M cerret lg nl i erisinde ben Korkma Ben Var m tercih ettim ancak Murat Mente in tarz , ilk kitab nda beni cezbetse ve b y k bir zevkle okumama neden olsa da Korkma Ben Var m da yine ayn eylerin tekrarlanmas s kt Bu sefer gereksiz yere daha fazla uzat ld n , e it olsun diye daha fazla karakter eklendi ini, baz b l mlerin ok gereksiz oldu unu d n yorum rne in view spoiler atom bombac yan n hastal nedeni ile yapt uzun ve manas z konu may [...]

  2. Ibrahim on said:

   Ger ekten lezzetli bir kitapt Yazar n kendi yorumuyla Bu kitapta birbirini tan madan birbirine a k olan, d man olan ve hatta birbirini ld ren insanlar anlat l yor T pk ger ek hayattaki gibi Romanda olaylar farkl karakterler taraf ndan anlat l yor Ya ananlar n bir k sm bir mafya yesi taraf ndan anlat l rken bir sonraki k s m bir papa an n g z nden anlat labiliyor Roman n bu zelli i ya ananlar n farkl insanlar taraf ndan ne kadar da farkl alg lanabilece ini g steriyor bizlere Dikkatsiz okunursa i [...]

  3. Headway on said:

   Murat Mente in izgisinin fazlaca yans d bir kitap olmu Yap sal olarak Dubl r n Dilemma s ile ayn Biraz daha kompleks, daha fazla karakterli Ancak daha fazla tat al yorsunuz kesinlikle Tamamen polisiye yada fantastik t rlerinin damar ndan gitmeyip, insan olgusunu es ge memesi kitaplar n n en ilgi ekici yan bence Acayip olmayacak bir durumu d n n, buna kar insanlar ne yapar gibi bir soruyla hareket ediyor sanki yazar.G n l leri Bakanl , intikam hizmeti veren bir organizasyon, ruhlarla m nasebeti o [...]

  4. Pelin on said:

   Ba lang ta biraz s k c gelse de, bir noktadan sonra kitaba kap l p karakterlerin hemen arkas nda onlarla yolculu a ba l yor insan okurken Karakter isimlerinin se iminde yazar yine fark n konu turmu ve okuyucunun kafas n fazlas yla kar t rmay da ba arm burdaki olay rg s yle.

  5. Taha on said:

   Yar m kald.Ba larda g zel gidiyordu asl nda kitap ama yazar n o kadar ooook aforizma kasmas , gereksiz ve marjinal isimli birmilyonsekizy zellibinalt y zellimilyarmelyon karaktere yer vermesi beni ok yordu Bir ayl k direni imin sonunda bu kitab bitiremeyece imi anlad m.

  6. Mustafa Şahin on said:

   ok h zl , kafan zda filme ekerek okuyaca n bir kitap olmu Bunun yan nda yer yer tokat etkisi ta yan k s mlar da i eriyor ahsi kanaatimce Dubl r n Dilemmas ndan daha g zel bir kitap olmu.

  7. Furkan Çopur on said:

   Biri yazara s radan hikayelerin aras na asl nda hi anlam olmayan zorlama aforizmalar serpi tirerek iyi kitap yaz lmayaca n anlatmal Ak am yeme inde bamya yemi zombiler gibi duygusuzdu s zleri vb vbb yle bir kitap

  8. Aysuesin on said:

   sadece m ntekim g c rbey in mektuplar i in bile okunabilirli i olan murat mente roman.

  9. Secil on said:

   Murat Mente in al t m tarz yd , a rmad m, hayal k r kl na da u ramad m.Zekice yaz lm , bol karakterli, tekrara girmeden her ana karakterin a z ndan devam eden e lenceli bir hikayeydi Karakterlerin birbirleriyle kar la malar ve sonu i in beklentim daha fazlayd asl nda, biraz yavan buldum.

  10. Isil on said:

   okudumdanoldu 2012Dubl r n Dilemmas n n bir uzun versiyonu diyebiliriz Ayn tatta, ayn keyifte bir ba ka kitap olmu Yine Alper Can g z, Murat Uyurkulak alakalar kurulmu.Kitab n tek problemi, hangi b l m n kimin a z ndan yaz ld n n takibinin birazc k zor olmas Dubl r n Dilemmas ndaki gibi ana b l mler var Ana b l mleri, b l me ad n veren karakterin a z ndan dinliyoruz ama arada k k b l mler var ki ba l klar n n yan nda parantez i inde yan karakterlerin ad oluyor O zaman onlar n a z ndan dinliyoruz [...]

  11. Aycan Ünal on said:

   kitap asl nda 3 y ld zl k, murat mente i de hem seviyorum hem sevemiyorum belki onun dini bu kadar n plana karma abas beni ondan uzakla t r yor, bir de s rekli ben bilirim ben bilgiliyim demeye al yormu gibi hissediyorum k t bir kitap m hay r de il kesinlikle dubl r n dilemmas gibi yine ince d n lm dikkatle yaz lm ve dikkatle okunmas gereken bi kitap, ancak so utan etkenler g z ard edilemez 4 y ld z da kitab n sonuna verdim bu arada

  12. Burak on said:

   Murat Mentes kitaplarinin cok ciddi bir tehlikesi var Hikayenin akisinin mukemmelligi ve kurgunun sizi sarmasi, bazen o kadar meraklandiriyor ki, hikayenin sonunu gormek icin Murat Mentes in kelimelerle nasil oynadigini kacirabiliyorsunuz Bu sebeple farkli tatlar alabilmek icin, en az iki kere okunmali.

  13. Mevlüt Ceylan on said:

   Kitap ate eder mi Bu kitap ediyor i te Saklanmana gerek yok Korkma ben var m Murat Mente harika yaz yor San r m benim i in en h zl okunan kitaplar Murat Mente ve Alper Can g z n kitaplar Dili ok sade ok ak c Zaten kelime kurma ekline diyecek yok Abs rtl k ak yor sayfalardan Yine ayn izgide yazm Mente Daha uzun hem de.Kurgu nce belirsiz Karakterlerin g z nden neler oldu una bak yoruz Sonra olaylar geli iyor ve bir biri ile ba lan yor Karma kl k ortadan kalk yor Zaten siz abs rtl seven biri iseniz [...]

  14. Aygen on said:

   Murat Mente bu kitab nda kelime m hendisli ini en u noktaya ta m D Olay ve ki i rg s di er kitaplara g re ok daha yo un Hem sindirerek hem de uzun aralar vermeyerek okumak gerek ba lant noktalar n yakalamak i in Bazen hikayenin kimin a z ndan anlat ld karma na yakalanabilirsiniz yoksa.Ben ok h zl okuyamad m Hala favorim Dubl r n Dilemmas Murat Mente kitaplar kesinlikle k s ras ile okunmal.

  15. Serenay on said:

   Hafif bilin ak ile T rk k lt r nde polisiye yolculu u Murat Mente in bilin ak okurken o kadar tatl geliyor ki Bir de Murat Mente bize yiler her zaman kazanmaz Diyor Bir rp da okunuveriyor Ne kadar abuk bitti ine a racaks n z.

  16. Fatih Talu on said:

   Bu yazar n okudu um nc roman Ruhi M cerret okudu um ilk roman oldu u i in baya keyif alm t m Bu roman okuyup bitirdi imde yazar n okumad m ba ka roman yok diye z ld m.Okumas keyifliydi, bitirmesi z c

  17. Tahir on said:

   Okumas keyifli bir kitapt , 2 kitab st ste okuyunca sanki y llard r Murat Mente le ya yorum gibi hissettim.

  18. Tayfun SURUCU on said:

   olay kurgusu tahmin edilemeyecek ekilde devam etmekte.hele g n l i leri bakanl epey yarat c bir kurguydu

  19. Demet Balyemez on said:

   Kapa nda Hayati Tehlike nin Grand Grave Oteli nin dokuzuncu kat ndan d resmedilen kitab n misafir sanat s n n Ersin Karabulut olu u ve kitab n bir b l m n n resmedilerek anlat lm olmas ok g zel bir ayr nt yd bence K c k bir k s m filme uyarlanm gibi geldi bana te yandan neredeyse her sat rda ba ka yazarlar, airler ve sanat lara selam vererek ilerlemesi de ayr ca d nceli bir hareketti Bundan ayr olarak Korkma Ben Var m bana kal rsa en fazla be g n i inde okunup bitirilmesi gereken bi kitap Baz ki [...]

  20. Betül Bozkurt on said:

   Tam anlam yla bir Murat Mente roman Yani tam benlik, yani enfes Kitab okurken, karakterlere kendi hayalinizde can verip kendi filminizi olu turuyorsunuz sanki O derece i ine ekiyor sizi Murat Mente in muazzam kelime oyunlar da cabas Kitapla ilgili tek ikayetim sonunun bir anda gelivermesi ve tam manas yla bir sonuca ba lanmamas Yazar sanki bize kitab n sonunda yle sesleniyor Hadi sevgili okur Hayal g c ne kuvvet Velhas l kelam al n z, okuyunuz efendim

  21. Burak Çankaya on said:

   Murat Mente in ilk ve en zel kitab , bununla ba layabilirsiniz nsan, kendi samimiyetinin alt n izmeye kalk t m , ister istemez st n de iziyor Samimiyet, mahremiyetle mukayyet olsa gerek Sana rastlay ncaya kadar deli g mle imin zerine hep en iyi marka kazaklar, ceketler giydim.

  22. Zzezgii on said:

   Dubl r n dilemmas ok iyi oldu u i in bu kitap daha s radan kal yor Murat Mente in tek kitab bu olsayd eminim m kemmel derdik.

  23. Saliha Özdemir on said:

   Genel olarak romanlardan farkl bir yerde oldu u a ikar Fakat phesiz kitab bir yerden sonra art k bit diye bak yoruz hikaye akmad ndan da de il ne bileyim bunal m geliyor bir s re sonra oluyo st nden ok zaman ge ti tam da hat rlam yorum do rusu ama ilk kez okuyacak olsayd m yine di imi s k p okurdum sonu ta bu kitap korkma ben var m boru de il

  24. Esra on said:

   ok g zeldiOlaylar n birbirine baglanisi, karakterler ve anlat m diline bay ld m Ger ekten okunmas gereken zengin bir hikayeydi Ayr ca insan etkileyen g ndelik hayatlar n ola an st hallerini okumak ok gercek bir hikayeymiste roman haline getirilmi duygusu uyand rd bende Bir ok yerde sa ma sapan k f rler ve benzetmelere ok g ld m Her zaman b yle kitap okunmuyor herkese hitap eden bu kitapti.

  25. Sezin Aydın on said:

   K y ya vuran ejderha, hamsilerin maskaras olur ktidars zlar n vicdan , iradesizlerin uuru yoktur Dalyan efendi, kaderi duyumsamaktan s z ediyordu Kader hem zamana tarihe ve ana ve mekana uzaya ve v cudumuza yay lan hem de bizzat bizim ruhumuza, nefsimize, zihnimize, g nl m ze, vicdan m za, bilincimize yani varl m z te kil eden yo unluk b lgesine odaklanan gerilimin ad yd yi ile k t , g nah ile sevap, helal ile haram, do ru ile yanl , mit ile korku, d l ile ceza, cennet ile cehennem aras ndayd k [...]

  26. Zehra Zorlu on said:

   4.5 Korkma Ben Var m dan nce Dubl r n Dilemmas n okudu um i in ok ansl y m G ndermeleri anlayabildim ve yazar n kendini geli tirdi ini de fark ettim.Dubl r n Dilemmas nda sadece olaylar ve karakterler okuyormu gibi hissetmi tim, Korkma Ben Var m daysa duygular, d nceler ve ok ok g zel metaforlar vard Kitab n kesinlikle tekrar okunmas gerekti ini d n yorum Ama uzun bir s re sonra kitab genel hatlar yla hat rlad n ama o u ayr nt y unuttu un zamanlarda view spoiler Fu ve M ntekim lmeseydi cidden da [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *